Spirit Rank

TeamAverage Spirit
Ares8.4
Apollo8.1
Hades8.0
Poseidon6.6